«Лінгвістика брехні»: дослідницькі підходи, аспекти, параметри крізь призму часу й простору

Автор(и)

  • В. І. Калініченко Донецький національний університет імені Василя Стуса

Анотація

На всіх етапах розвитку людської цивілізації та в усіх сферах людської діяльності (міждержавних, міжособистісних, міжгрупових та ін.) простежується дієвість універсальної лінгвофілософської опозиції правда (істина) – неправда (брехня). Дезінформація, інсинуація, наклеп, обман, вигадка, фейк – це перелік далеко не всіх виявів феномена брехні, що вербалізує категорію неправди засобами всіх рівніх мовної системи, об’єктивуючи її в різних типах дискурсу всієї галузевої системи знань. Феномен брехні в той чи той спосіб (експліцитно чи імпліцитно) виявляється абсолютно на всіх рівнях суспільної інтеракції насамперед як інструмент маніпуляції колективною та індивідуальною свідомістю членів комунікативного соціуму з метою створення хибної ментальної картини світу.

Посилання

Вайнрих Х. Лингвистика лжи. Язык и моделирование социального взаимодействия : сборник статей / под общ. редакцией В. В. Петрова. М.: Прогресс, 1987. С. 44–87.

Ленец А. В. Перспективы научного направления «Лингвистика лжи» в России и Германии. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/perspektivy-nauchnogo-napravleniya-lingvistika-lzhi-v-rossii-i-germanii-1

Ленец А. В. Коммуникативный феномен лжи: лингвистический и семиотический аспекты: на материале немецкого языка. Автореф. дис. … докт. филол. наук. Иркутский государственный лингвистический университет. Ростов–на–Дону, 2010. 39 с.

Ленец А. В. Отечественные и зарубежные теории лжи и обмана. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/otechestvennye-i-zarubezhnye-teorii-lzhi-i-rechevogo-obmana

Морозова О. І. Лінгвальні аспекти неправди як когнітивно-комунікативного утворення (на матеріалі сучасної англійської мови) : Автореф. дис... д-ра наук: 10.02.04. К.: Київський національний лінгвістичний університет, 2008. 35 с.

Почепцов Г. Г. Виртуальные войны. Фейки: [монография]. Х.: Фолио, 2019. 392 с.

Сваричевська Л. Лінгвосеміотика брехні: пошук істини. Вісник Львівського національного університету імені Івана Франка. Серія філологічна. Випуск 52 (2011). URL: http://publications.lnu.edu.ua/ bulletins/index.php/philology/article/view/3052

Шестак Л. А. Политическая лингвистика: фрейм-события и фейк-ньюс. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/politicheskaya-lingvistika-freym-sobytiya-i-feyk-nyus

Collins Language Lovers Blog. URL: https://blog.collinsdictionary.com/language-lovers/fake-news-instaunicorn-lucy-mangans-take-on-collinswoty-2017/

Collins English Dictionary. Thesaurus and reference materials URL: https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/fake-news

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-06-24

Номер

Розділ

СЕКЦІЯ «Актуальні питання вивчення германських, романських і слов’янських мов і літератур та методики викладання іноземних мов і перекладу»