Риси постмодерну в тексті сучасного анімаційного фільму.

Автор(и)

  • М. М. Юрковська

Анотація

Критичне переосмислення попереднього та поточного культурного досвіду спричинило появу особливого типу культури, світогляду — постмодернізму. Підходів до його визначення існує безліч, та неоднозначність дефініцій і трактувань провокує подальшу наукову рефлексію щодо найбільш прийнятної позиції. На думку Е. Усовської, постмодернізм тому так важко піддається визначенню, що він є течією, яка водночас виражає стан сучасної (постсучасної) культури та, апелюючи до різноманітних шарів, акумулює їхню енергію, зміст, певний “фокус”.

Посилання

Грицанов А. А., Можейко М. А. Постмодернизм : энциклопедия. Минск : ИнтерпресСервис : Книжный Дом, 2001. 1040 с.

Лучинская Е. Н. Постмодернистский дискурс: семиолог. и лингвокультуролог. аспекты интерпретации: дис. д–ра филол. наук : 10.02.19 / Елена Николаевна Лучинская. – Краснодар, 2002. 329 с.

Руденко Л. Постмодерністський текст: деякі особливості прочитання. Психолінгвістика : наук.-теорет. зб. Сер. Філологія / Держ. вищ. навч. закл. «ПереяславХмельницький держ. пед. ун–т ім. Григорія Сковороди». Переяслав-Хмельниц., 2008. № 1. URL : http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN= LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_m eta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=psling_2008_1_23

Скоропанова И. С. Русская постмодернистская литература : учеб. пособие. 2-е изд. М. : Флинта : Наука, 2000. 608 с.

Усовская Э. А. Постмодернизм : учеб. пособие. Минск: ТетраСистемс, 2006. 256 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Секція «Методика викладання іноземних мов»