Кейс-метод як інструмент організації самостійної роботи студентів.

Автор(и)

  • І. М. Зарішняк

Анотація

Самостійна робота – головний резерв підвищення ефективності підготовки фахівців, тому в процесі навчання слід цілеспрямовано залучати студентів до здобуття знань, виробляти у них здатність і потребу діяти самостійно. Для організації самостійної роботи студентів доречно використати кейс-метод (case-study).

Посилання

Козак Л. В. Кейс-метод у підготовці майбутніх викладачів до інноваційної професійної діяльності. Освітологічний дискурс. 2015. № 3 (11). С. 153–162. URL : http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/12809/1/Kozak_L_OD_3(11).pdf, вільний.

Сисоєва С. О. Інтерактивні технології навчання дорослих: навч.-метод. посіб. / НАПН України, Ін-т педагогічної освіти і освіти дорослих. К. : ВД «ЕКМО», 2011. 320 с.

Рибачук А. В. Використання кейс-методу у процесі фахової підготовки майбутніх юристів у вищих навчальних закладах. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми. 2013. Вип. 35. С. 404–409. URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Sitimn_2013_35_86, вільний.

Шевченко О. П. Педагогічні умови використання кейс-методу в процесі вивчення гуманітарних дисциплін у вищих технічних навчальних закладах: автореф. дис. … канд. пед. наук, 13.00.04. Луганськ, 2011. 22 с.

Пащенко Т. М. Кейс-метод як сучасна технологія навчання спеціальних дисциплін. URL : https://core.ac.uk/download/pdf/32309421.pdf, вільний

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Секція «Освітні, педагогічні науки»