Статус учителя: безперервний професійний розвиток.

Автор(и)

  • В. А. Коберська

Анотація

Нинішня система освіти зазнає значних змін, що вимагає корекції цілей, завдань та змісту освітнього процесу. Подібні зміни, головною мірою, залежать від розвитку учителів, які б могли втілювати у своїй практичній діяльності сучасні освітні технології та найкращі результати педагогічного досвіду. Модернізація освітньої системи, реалізація Концепції Нової української школи, зростання ролі інтелектуального потенціалу сприяють тому, що людські ресурси набувають нових характеристик і постає необхідність дослідження їх розвитку.

Посилання

Авшенюк Н. М. Модернізація педагогічної освіти в європейському та євроатлантичному освітньому просторі: монографія / Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. К. : Педагогічна думка, 2011. 232 с.

Вітюк В.В. Готовність педагогів до змін в умовах реалізації Концепції «Нова українська школа». Педагогічний пошук. 2017. №2 (94). С. 3–6.

Енциклопедія освіти / Акад. пед. України; голов. ред. В. Г. Кремень. К. : Юрінком Інтер, 2008. 1040 с.

Мартинець Л. Функції управління професійним розвитком учителів. Наук. вісн. Ужгородського нац.-го ун.-ту. Серія: «Педагогіка. Соціальна робота». 2016. Вип. 2. С. 137–139. URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuuped_2016_2_36.

Про професійний розвиток працівників [Закон України від 12 січн. 2012 р. № 4312- VI]. Офіц. вісн. України. 2012. 17 лют. (№ 395). С. 12. Ст. 395.

Професійний розвиток педагогічних працівників: практична андрагогіка / за заг. ред. В. І. Пуцова, Л. Я. Набоки. К. 2007. 228 с.

Хоржевська І. М. Професіоналізм та професійний розвиток особистості. Наукові праці. Державне управління. Вип. 202, Т. 214. 2013. С. 110–113.

Чернікова Т. Професійне становлення педагогів як пріоритет розвивального управління. 05 лист. 2007 р. URL : http://osvita.ua/school/method/1674/.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Секція «Освітні, педагогічні науки»