Дистанційне навчання: взаємодія «викладач – студент».

Автор(и)

  • Ю. О. Нефьодова

Анотація

На початку ХХІ століття дуже поширеним стало поняття «дистанційна освіта». У статті 49 Закону України «Про вищу освіту» [1] дистанційна освіта пропонується як форма навчання у закладах вищої освіти та подається як еквівалент заочної, проте ці форми навчання необхідно розрізняти. Дистанційне навчання не передбачає навчання студента в аудиторії та орієнтоване на самопідготовку.

Посилання

Закон України «Про вищу освіту». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18

Положення про дистанційне навчання від 23.09.2003 № 1494 “Про затвердження Програми розвитку системи дистанційного навчання на 2004–2006 роки». URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1494-2003-%D0%BF

Використання платформи дистанційного навчання е-learning.org.ua в освітньому процесі професійно-технічного навчального закладу : матеріали наук.-практ. семінару (м. Київ, 26 квітня 2016 р.) / Ін-т проф.-техн. освіти НАПН України; Українська інж.-пед. академія / [редкол.: Петренко Л. М. та ін.]. К. : ІПТО НАПН України, 2016. 53 с. URL : http://ivet-ua.science/

Овод Ю. Дистанційне навчання і форми взаємодії у системі «викладач – студент». URL : http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN= UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/znpnadpcp n_2016_4_18.pdf

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Секція «Освітні, педагогічні науки»